ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ - ទំព័រដើម​

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ហ្វតតេ⁣ ឡាយហ្វ៍ ធានាថាលោកអ្នកអាចទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត និងផ្តល់ការពារយ៉ាងល្អបំផុតតាមរយៈ

ការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម

ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ផ្តល់គុណតម្លៃខ្ពស់បំផុត

ទីប្រឹក្សាដែលអាច

និយាយបានច្រើនភាសា

ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ

តម្រូវការរបស់គ្រួសារកម្ពុជា

សេវា ២៤ ម៉ោងសម្រាប់

ករណីបន្ទាន់

សេវាផ្តល់សំណង

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

និងងាយស្រួល

ការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម

ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ផ្តល់គុណតម្លៃខ្ពស់បំផុត

ទីប្រឹក្សាដែលអាច

និយាយបានច្រើនភាសា

ផ្តោតសំខាន់ទៅលើ

តម្រូវការរបស់គ្រួសារកម្ពុជា

សេវា ២៤ ម៉ោងសម្រាប់

ករណីបន្ទាន់

សេវាផ្តល់សំណង

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

និងងាយស្រួល

ចែករំលែកបទពិសោធនរបស់អ្នកជាមួយពួកយើង

រឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារមួយដែលមានកូន ៥នាក់ ស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

វាជាការបាត់បង់ដ៏ធំនិងក្រៀមក្រំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលប្តីរបស់ខ្ញុំបានចែកឋាននៅខែឧសភាឆ្នាំ ២០២០ ដោយទុកឱ្យខ្ញុំនៅជាមួយកូន ៥នាក់ ហើយកូនពៅមានអាយុទើបតែ ៥ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគ្រួសារខ្ញុំបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីសាងសង់ផ្ទះ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែល យើងមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើបញ្ហាជីវភាពផង និងសងទៅធនាគារផង។ ជាសំណាងល្អប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ⁣ ឡាយហ្វ៍⁣ ដូច្នេះយើងអាចទូទាត់ប្រាក់កម្ចី និងបន្តជីវភាពដូចធម្មតា។ សូមអរគុណ ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍⁣ ដែលបានជួយខ្ញុំក្នុងគ្រាលំបាកនេះ។

អំពីយើងខ្ញុំ

ចាប់ផ្តើមពី ហ្វតតេ

មីក្រូអឹសួរ៉ិនស៍

ប្រតិបត្តិការ

ទូទាំងប្រទេស

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

របស់ក្រុមហ៊ុន

ចាប់ផ្តើមពី ហ្វតតេ

មីក្រូអឹសួរ៉ិនស៍

ប្រតិបត្តិការ

ទូទាំងប្រទេស

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

របស់ក្រុមហ៊ុន