រូបមន្តជោគជ័យនៃអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

តើអ្វីជារូបមន្តជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មមួយ? ពេលនេះជា ឱកាសរបស់លោកអ្នកក្នុងការស្វែងយល់ និងប្រៀបធៀបរូបមន្តរបស់អ្នកជាមួយសហគ្រិននារីឆ្នើមក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើអោយគាត់ទទួលបានជោគជ័យ? ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីស្វែងយល់ពីរូបមន្ត និងគន្លឹះជោគជ័យ ព្រមទាំងគំរូអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្តែង ក៏ដូចជាត្រូវបានយកមកដឹកនាំជាក់ស្តែងក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះ។

វេទិកានេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី14 សីហា ចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ 4:00 រសៀល។

លោក លោកស្រីអាចចុះឈ្មោះចូលរួមមុនថ្ងៃទី13 សីហា ម៉ោង 5ល្ងាចតាមរយៈលេខ 093 308 816។ ពិសេសការចូលរួមរបស់លោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបាន ឆ្នោតផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗ។

 

Privacy Policy
One of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Forte Life and how we use it.
If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at info@fortelifeassurance.com
This privacy policy applies only to our BE A LEADER event. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this event.
Consent
By registering to our event, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect
The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.
If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

How we use your information
We use the information we collect in various ways, including to:
Improve, and personalize our event
Understand and analyze who register on for our event
Develop new products, services, features, and functionality
Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes
Send you emails
Find and prevent fraud
GDPR Privacy Policy (Data Protection Rights)
We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:
The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.
The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.
The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.
The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.
The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.
The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.
If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children's Information
Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Forte Life does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.