អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំ

សម្រាប់ការសិក្សានៅសាកល

វិទ្យាល័យរបស់កូនៗ លោកអ្នក

ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងចំពោះ

អ្នកបង់បុព្វលាភធានាធានារ៉ា់ប់រង

និងអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

រៀបចំផែនការសម្រាប់

ការសិក្សារបស់កូនៗលោកអ្នក

ចាប់ពី 20 ដុល្លារ ក្នុងមួយខែឡើងទៅ

ផ្តល់ការធានាដល់អតិថិជនជាង 30 មុឺននាក់

ទូរស័ព្ទ៖
023 885 077 / 098 802 802

ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ

ចូរបំពេញចន្លោះទំនេរខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ខ្ញុំជាអតិថិជនចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍។