អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

ទទួលបានការការពារ

ដោយចំណាយតិចបំផុត

ចាប់ពី 20ដុល្លារ/ខែឡើងទៅ

តម្លៃបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងទាបនិង

ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្ពស់នៅកាល

បរិច្ឆេទដល់កាលកំណត់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ទទួលបាន​សំណង ​200% នៃចំនួន

ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្នុង

ករណីមរណភាព ឬពិការទាំងស្រុង និង

ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់

ផ្តល់សំណងច្រើនជាង 1,000,000 ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ

ទូរស័ព្ទ៖
023 885 077 / 098 802 802

ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ

ចូរបំពេញចន្លោះទំនេរខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ខ្ញុំជាអតិថិជនចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍។